Rozumiem Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
Przypominanie hasła
Po zatwierdzeniu formularza nowe hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail.
Logowanie

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  Definicje
  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego alphadan.pl;

 

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.alphadan.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 

Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.);

 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

   

  Postanowienia ogólne 

  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.alphadan.pl.

 

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Sklep internetowy, działający pod adresem www.alphadan.pl, prowadzony jest przez ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000054068.
Dane teleadresowe:

ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j., 
ul. Szajnochy 3,
85-738 Bydgoszcz,
NIP 554-19-24-801, Regon 091490364

 

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Jedna z niżej wymienionych przeglądarek

  • Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej

  • Mozilla Firefox w wersji 10 lub nowszej

  • Google Chrome w wersji 15 lub nowszej

  • Opera w wersji 10 lub nowszej

  • Safari w wersji 5 lub nowszej

 • włączona obsługa java script i cookies

 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.alphadan.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

   

  Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

 

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j.

 

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j.

 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

  Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.alphadan.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • przedmiotu zamówienia,

 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 • wybranej metody płatności,

 • wybranego sposobu dostawy,

 

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję”.

 

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Zamówienie nr XXX ze sklepu Alphadan", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

   

  Dostawa

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy dostępny jest w zakładce : "Dostawa i płatność". Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

Dostawa na koszt sklepu internetowego www.alphadan.pl realizowana jest w okolicach Bydgoszczy w promieniu 100 km. Obejmuje kierunki: Świecie, Nowe, Osie, Chełmno, Solec Kujawski, Nakło, Kcynia, Szubin, Żnin, Gąsawa, Mogilno, Inowrocław. W pozostałych przypadkach koszt dostawy ponosi Kupujący.

 

Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.alphadan.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

   

  Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 • przelewem na numer konta bankowego 95 1750 1051 0000 0000 2649 8977,

 • płatnością on-line,

 • kartą płatniczą VISA, VISA Electron, MasterCard, JCB, Diners Club, Polcard

 • w momencie dostawy u Kuriera „Siódemki”

 • w momencie dostawy u przedstawiciela firmy ALPHA DAN Janusz Chilewski

 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową - e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

 

  Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować ALPHA DAN o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub poczta elektroniczna na adres:

ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j.,

ul. Szajnochy 3, 
85-738 Bydgoszcz
tel. 52 345 35 80, fax 52 345 35 79
e-mail: zamowienia@alphadan.pl

 

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Wzór formularza znajduje się pod adresem: http://www.alphadan.pl/files//Formularz%20odstapienia%20od%20Umowy.pdf

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od umowy ALPHA DAN zwraca Klientowi wszystkie otrzymane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ALPHA DAN), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym ALPHA DAN został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

ALPHA DAN dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraził on zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku tym zwrotem.

 

ALPHA DAN może wstrzymać się się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Klient powinien odesłać lub przekazać  rzecz otrzymaną w związku z umową niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował ALPHA DAN o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzeczy przed upływem terminu 14 dni.

 

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

    

  Reklamacje dotyczące Towarów

ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 

ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j. zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

 

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres zamowienia@alphadan.pl. ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

   

  Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j., ul. Szajnochy 3, 85 -738 Bydgoszcz., mailowo pod adreszamowienia@alphadan.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Alpha Dan Janusz Chilewski sp.j. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Karola Szajnochy 3, NIP nr 5541924801, wpisana do KRS pod numerem 0000054068, tel. +48 608 303 919, e-mail: dane@alphadan.pl

   

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
      • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
      • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
      • ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń
      • marketingu bezpośredniego
      • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)
      • weryfikacji wiarygodności płatniczej
      • wsparcia obsługi
      • szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r

   

  3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią świadczącą usługi na rzecz administratora.

   

  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji współpracy ).

   

  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

   

  6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

   

  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

   

  9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

   

  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

   

  Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Program lojalnościowy
Nasza działalność
ALPHA DAN

85-738 Bydgoszcz
ul. Szajnochy 3
tel. 52 345 35 80,
fax. 52 345 35 79

Godziny otwarcia: 8.00 - 16.00

zamowienia@alphadan.pl

 

biuro_klub_logo_ok_poziom.png

 

test