Rozumiem Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
Przypominanie hasła
Po zatwierdzeniu formularza nowe hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail.
Logowanie
Program Lojalnościowy

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

1. Zasady ogólne

1.1 Organizatorem Programu lojalnościowego Alpha Dan jest ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j. wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000054068.


Dane teleadresowe:
 
ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j.
ul. Szajnochy 3,
85-738 Bydgoszcz,
NIP 554-19-24-801 (dalej zwana "ALPHA DAN")
 

1.2 Celem Programu lojalnościowego ALPHA DAN (dalej zwanego „Programem”) jest przyznanie klientom ALPHA DAN nagród uzależnionych od wartości zakupów netto dokonanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.alphadan.pl,którego właścicielem jest ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j. Program realizowany będzie poprzez gromadzenie punktów, podlegających wymianie na nagrody.
1.3 Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.
1.4 Program obowiązywał będzie od dnia 2 lutego 2013 r. do czasu jego odwołania przez ALPHA DAN.

 

2. Warunki udziału w programie

2.1. Udział w Programie może wziąć każdy klient ALPHA DAN
- prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej,
- osoba prawna i jednostki organizacyjne nieprowadzące działalności gospodarczej
- osoby fizyczne nieprowadzące działaności gospodarczej (zwany dalej:„Uczestnikiem”).

2.2. W przypadku klientów ALPHA DAN o strukturze oddziałowej Uczestnikami mogą zostać poszczególne oddziały klienta, bądź też klient jako jeden Uczestnik.
2.3. Do Programu przystępuje każdy klient ALPHA DAN, który dokona rejestracji w sklepie internetowym www.alphadan.pl i dokona zakupów zakupów za pośrednictwem tegoż sklepu.
2.4. Przystapienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika wszystkich warunków Regulaminu.
2.5. Osobą upoważnioną do odbioru nagrody jest osoba dokonująca rejestracji i zakupów w sklepie ww.alphadan.pl lub osoba wskazana przez Uczestnika Programu Opiekunowi sklepu.

2.6. Uczestnik zobowiązany jest przez cały okres udziału w Programie na bieżąco zgłaszać ALPHA DAN wszelkie zmiany danych, udostępnionych w momencie rejestracji w sklepie www.alphadan.pl.

2.7. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie składając w tym celu oświadczenie i przesyłając je pocztą elektorniczną na adres: zamowienia@alphadan.pl, tracąc prawo wymiany przyznanych punktów na nagrody.

2.8. ALPHA DAN przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Programu z pozbawieniem prawa do wymiany punktów na nagrody w razie naruszenia przez Uczestnika warunków Regulaminu, a także w razie zwłoki Uczestnika w zapłacie należności na rzecz ALPHA DAN przekraczającej 30 dni lub w razie zakończenia współpracy handlowej pomiędzy ALPHA DAN, a Uczestnikiem z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 

3. Towary objęte programem

3.1. Programem objęta jest sprzedaż produktów umieszczonych w sklepie internetowym www.alphadan.pl
3.2. Produkty objęte Programem oznaczane są w sklepie informacją „Punkty w progranie lojalnościowym”.
3.3. ALPHA DAN zastrzega możliwość modyfikacji listy produktów objętych Programem w czasie jego obowiązywania, poprzez usuwanie z listy lub dodawanie do niej określonych produktów.
3.4. Usunięcie produktu z listy nie powoduje utraty punktów uzyskanych przed dokonaniem zmiany listy. 

 

4. Zasady gromadzenia punktów

4.1. Uczestnik gromadzi punkty poprzez dokonywanie zakupu towarów objętych Programem.
4.2. Przyznanie punktów następuje automatycznie przy zaksięgowaniu i opłaceniu danej faktury w systemie księgowym ALPHA DAN.
4.3. Punkty przyznawane są według zasady:30 punktów za każde pełne 100 zł obrotu netto – przy zamówieniach składanych on-line tzn. za pośrednictwem sklepu www.alphadan.pl
4.4. ALPHA DAN zastrzega możliwość modyfikacji określonych w pkt 4.3. zasad przyznawania punktów, w szczególności poprzez ustalanie okresów promocyjnych, podczas których przyznawana będzie wyższa ilość punktów przy zamówieniach na określone produkty umieszczone na stronie sklepu www.alphadan.pl.
4.5. Punkty zapisywane są na indywidualnym koncie Uczestnika utworzonym w systemie sprzedaży on-line.
4.6. Uczestnik może w każdym czasie zweryfikować liczbę przyznanych punktów.

 

5. Wymiana punktów na nagrody

5.1. Uczestnikowi przysługuje prawo wymiany punktów na nagrody oferowane przez ALPHA DAN w ramach Programu.

5.2. Lista nagród oraz parytet wymiany punktów na nagrody określone zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

5.3. ALPHA DAN zastrzega możliwość zmiany listy nagród oraz parytetu wymiany punktów na nagrody, przy czym informacja o zmianie powinna zostać przekazana Uczestnikom nie później niż 30 dni przed początkiem kwartału, od którego zmiana te będzie obowiązywać.

5.4. Przy wymianie punktów na nagrody uwzględnia się wyłącznie punkty przyznane od faktur, które zostały w całości zapłacone przez Uczestnika.

5.5. Prawo zamiany punktów na nagrody ulega zawieszeniu w okresie, kiedy Uczestnik zalega z zapłatą na rzecz ALPHA DAN jakichkolwiek zobowiązań.
5.6. Wymiana punktów na nagrody następuje nie częściej niż raz na kwartał według następującej procedury:

a) wymianie na nagrody podlegają punkty według stanu na ostatni dzień danego kwartału,

b) Uczestnik zgłasza Opiekunowi za pośrednictwem poczty elektronicznej zamiar wymiany punktów na nagrody nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia danego kwartału, wskazując rodzaj i ilość nagród,
c) w razie braku dostępności nagrody danego rodzaju Uczestnikowi przysługuje prawo wyboru innej nagrody,
d) Opiekun uzgadnia z Uczestnikiem termin spotkania w celu przekazania nagrody lub termin odbioru nagrody przez Uczestnika z placówki ALPHA DAN,
e) odbiór nagrody zostaje pokwitowany na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu,

f) po odbiorze nagrody konto Uczestnika zostaje pomniejszone o liczbę punktów wymienionych na nagrody.
5.7. Uczestnik może zrezygnować z prawa zamiany punktów na nagrody w danym kwartale i pozostawić przyznane punkty do wykorzystania w kolejnych kwartałach.

5.8. Z uwzględnieniem postanowień pkt 5.6. c), nagrody przyznane w Programie nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody.

 

6. Kontakty pomiędzy Uczestnikiem a ALPHA DAN

6.1. Osoba upoważniona, wskazana zgodnie z pkt 2.5., jest uprawniona do podejmowania w imieniu Uczestnika wszelkich czynności w ramach realizacji Programu, w tym także do odbioru nagród w imieniu Uczestnika.
6.2. Do czasu otrzymania przez ALPHA DAN informacji o zmianie osoby upoważnionej wszelkie czynności podejmowane przez tę osobę w imieniu Uczestnika są w pełni skuteczne.

6.3. W sprawach związanych z realizacją Programu wszelkich czynności w imieniu ALPHA DAN dokonuje Opiekun wyznaczony przez ALPHA DAN.

6.4. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianie danych kontaktowych, pod rygorem uznania za skuteczne oświadczeń przekazywanych przy wykorzystaniu dotychczasowych danych kontaktowych.

 

7. Zmiany regulaminu

7.1. ALPHA DAN zastrzega możliwość wprowadzania zmian lub uzupełnień Regulaminu oraz modyfikacji treści załączników Regulaminu w trakcie trwania Programu, z uwzględnieniem pkt 5.3.

7.2. W przypadku zmiany lub uzupełnienia Regulaminu ALPHA DAN zamieści treść zmian i uzupełnień na stronie internetowej sklepu www.alphadan.pl

 

8. Pozostałe postanowienia

8.1. Wszelkie obowiązki podatkowe związane z udziałem w Programie, w tym związane z otrzymaniem nagród, obciążają Uczestników, a w przypadku przeniesienia prawa do uczestnictwa w Programie na pracowników Uczestnika, o których mowa w pkt 2.3. - pracownika na którego Uczestnik dokonał przeniesienia prawa do uczestnictwa w Programie w zakresie wymiany punktów na nagrody.
8.2. ALPHA DAN zastrzega możliwość dokonywania wiążącej interpretacji postanowień Regulaminu.
8.3. Ewentualne reklamacje dotyczące realizacji Programu mogą być składane na piśmie do ALPHA DAN i zostaną rozpoznane nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
8.4. Uczestnicy Programu nie mogą przenieść prawa do uczestnictwa w Programie, w tym do wymiany punktów na nagrody, na osoby trzecie, za wyjątkiem postanowień pkt 2.3.
8.5. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej ALPHA DAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program lojalnościowy
Nasza działalność
ALPHA DAN

85-738 Bydgoszcz
ul. Szajnochy 3
tel. 52 345 35 80,
fax. 52 345 35 79

Godziny otwarcia: 8.00 - 16.00

zamowienia@alphadan.pl

 

biuro_klub_logo_ok_poziom.png

 

test